Skip to content

Omladinska politika na nacionalnom nivou

Za omladinsku politiku, tj. koordinaciju kreiranja i primjene strategije za brigu o mladima, nadležno je Ministarstvo sporta

Omladinska politika se sprovodi kroz Strategiju za mlade. Ovom Strategijom je postavljen strateški okvir za unapređenje položaja mladih u Crnoj Gori i utvrđene su nadležnosti subjekata omladinske politike, dugoročni ciljevi i aktivnosti, kao i finansijske, administrativne i druge mjere za njihovo ostvarivanje. Novi strateški okvir jasno pozicionira mlade kao pitanje od značaja za Crnu Goru i holističkim pristupom predviđa međusektorsku i međuresornu saradnju aktera omladinske politike. Kao strateški ciljevi u oblasti razvoja omladinske politike definisani su: otklanjanje barijera za pristup tržištu rada, podrška razvoju preduzetništva mladih, smanjenje neaktivnosti mladih, podrška razvoju neformalnog učenja, povećanje mobilnosti mladih, unapređenje kvaliteta kulturnih sadržaja za mlade, kao i unapređenje okvira za sprovođenje Strategije. Uz Strategiju je usvojen i Akcioni plan za 2017. godinu sa detaljno određenim mjerama, aktivnostima i njihovim nosiocima. Strategija za mlade 2017-2021 je usvojena na sjednici Vlade 29. septembra 2016. godine. Strategiju za mlade možete pronaći na ovom linku.

Nadležnosti i obaveze za kreiranje i sprovođenje omladinske politike definisani su Zakonom o mladima. Zakon o mladima definiše način kreiranja, sprovođenja i praćenja kako nacionalne, tako i lokalne omladinske politike. Pored toga, zakon tretira mehanizme učešća mladih u društvenom životu i odlučivanju, saradnju sa omladinskim organizacijama, omladinski rad, kao i informisanje mladih. Zakon definiše načine uspostavljanja i funkcionisanja nacionalnog Savjeta za mlade, omladinskih savjeta na lokalnom nivou i lokalnih kancelarija za mlade. Zakon o mladima je usvojen u Skupštini Crne Gore 28. juna 2016. godine. Pripremljen je i podzakonski akt - Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama i kontrolu nad realizacijom programa i projekata. Zakon o mladima možete pronaći na ovom linku.

   

  Radionica zajedničkog postavljanja osnova Strategije za mlade, Bar, mart 2016. Foto: Miloš Vujović

 

Omladinska politika na lokalnom nivou 

Jedinice lokalne samouprave odgovorne su za kreiranje i sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i neophodno je da osiguravaju uslove za njeno sprovođenje. Prema Zakonu o mladima, za ostvarivanje omladinske politike pored Nacionalne strategije donose se i opštinske strategije za mlade. Njima se utvrđuju ciljevi, mjere i aktivnosti omladinske politike na opštinskom nivou, radi ostvarivanja interesa mladih. Opštinsku strategiju donosi nadležni organ lokalne samouprave, u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade i to za period od četiri godine. Pored opštinske strategije, nadležni organ lokalne samouprave donosi i godišnji plan ostvarivanja opštinske strategije kojim se definišu strateški ciljevi i planirane aktivnosti u oblastima koje su istraživanjem potreba prepoznate kao prioritetne.

Radi koordinacije, planiranja i sprovođenja omladinske politke, opštinske strategije, saradnje nadležnih organa opštine sa ostalim subjektima omladinske politike, opština može organizovati i posebnu organizacionu jedinicu za mlade (Kancelarija za mlade). Pored navedenog, opština obrazuje i Lokalni savjet za mlade kao nezavisno i savjetodavno tijelo koji čine predstavnici organa opštine nadležnog za omladinsku politiku, omladinskih organizacija, organizacija za mlade i drugih oblika organizovanja mladih, kao i stručnjaci za oblast omladinske politike.

Takođe, jedan od glavnih ciljeva Nacionalne strategije, ali i opštinskih strategija za mlade za kvalitetno sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou jeste i postojanje omladinskih klubova i centara kao ključnih infrastrukturnih mehanizama za unapređenje učešća mladih, razvoj životnih vještina, neformalno obrazovanje, interkulturalno učenje i socijalnu inkluziju. Ministarstvo sporta-Direktorat za mlade je zajedno sa partnerima otvorilo omladinske klubove u Pljevljima, Tivtu, Mojkovcu i Beranama. Na inicijativu mladih u saradnji sa biznis sektorom i opštinama otvoreni su omladinski klubovi i u Rožajama, Andrijevici, Nikšiću, Kotoru i na Cetinju.

U februaru 2017. godine Ministarstvo sporta, u saradnji sa Glavnim gradom i Sistemom Ujedinjenih nacija, otvorilo je i prvi Omladinski centar u Podgorici. Omladinski centar je prije svega servis za mlade. Prilagođen je svim mladima i predstavlja prostor u kome mladi stiču nova saznanja, predstavljaju produkte svog rada i realizuju različite aktivnosti. On je spona između mladih, sa jedne strane, i institucija (Vladinih i nevladinih) sa druge, odnosno programa i drugih mogućnosti koje su mladima na raspolaganju. Centar će biti mjesto za okupljanje mladih, kreativno izražavanje i promociju njihovog stvaralaštva, pristup informacijama, ali i mjesto za različite događaje, promocije, tribine, radionice, izložbe, performanse i druge aktivnosti koje će kreirati sami mladi.

Više informacija možete naći na veb sajtu Ministarstva sporta

 

Još danas i sjutra se možete prijaviti za našu Team building radionicu koja će se...
Za kraj školske godine pripremili smo vam još jednu radionicu! :) Ovog puta radićemo na...
Strategija za mlade 2017-2021 Crna Gora
Youth Strategy 2017-2021 Montenegro
* obavezno polje