Skip to content

Omladinska politika na nacionalnom nivou

Za omladinsku politiku, tj. koordinaciju kreiranja i primjene strategije za brigu o mladima, nadležno je Ministarstvo sporta

Omladinska politika se sprovodi kroz Strategiju za mlade. Ovom Strategijom je postavljen strateški okvir za unapređenje položaja mladih u Crnoj Gori i utvrđene su nadležnosti subjekata omladinske politike, dugoročni ciljevi i aktivnosti, kao i finansijske, administrativne i druge mjere za njihovo ostvarivanje. Novi strateški okvir jasno pozicionira mlade kao pitanje od značaja za Crnu Goru i holističkim pristupom predviđa međusektorsku i međuresornu saradnju aktera omladinske politike. Kao strateški ciljevi u oblasti razvoja omladinske politike definisani su: otklanjanje barijera za pristup tržištu rada, podrška razvoju preduzetništva mladih, smanjenje neaktivnosti mladih, podrška razvoju neformalnog učenja, povećanje mobilnosti mladih, unapređenje kvaliteta kulturnih sadržaja za mlade, kao i unapređenje okvira za sprovođenje Strategije. Uz Strategiju je usvojen i Akcioni plan za 2017. godinu sa detaljno određenim mjerama, aktivnostima i njihovim nosiocima. Strategija za mlade 2017-2021 je usvojena na sjednici Vlade 29. septembra 2016. godine. Strategiju za mlade možete pronaći na ovom linku.

Nadležnosti i obaveze za kreiranje i sprovođenje omladinske politike definisani su Zakonom o mladima. Zakon o mladima definiše način kreiranja, sprovođenja i praćenja kako nacionalne, tako i lokalne omladinske politike. Pored toga, zakon tretira mehanizme učešća mladih u društvenom životu i odlučivanju, saradnju sa omladinskim organizacijama, omladinski rad, kao i informisanje mladih. Zakon definiše načine uspostavljanja i funkcionisanja nacionalnog Savjeta za mlade, omladinskih savjeta na lokalnom nivou i lokalnih kancelarija za mlade. Zakon o mladima je usvojen u Skupštini Crne Gore 28. juna 2016. godine. Pripremljen je i podzakonski akt - Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama i kontrolu nad realizacijom programa i projekata. Zakon o mladima možete pronaći na ovom linku.

   

  Radionica zajedničkog postavljanja osnova Strategije za mlade, Bar, mart 2016. Foto: Miloš Vujović

 

Omladinska politika na lokalnom nivou 

Jedinice lokalne samouprave odgovorne su za kreiranje i sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i neophodno je da osiguravaju uslove za njeno sprovođenje. Prema Zakonu o mladima, za ostvarivanje omladinske politike pored Nacionalne strategije donose se i opštinske strategije za mlade. Njima se utvrđuju ciljevi, mjere i aktivnosti omladinske politike na opštinskom nivou, radi ostvarivanja interesa mladih. Opštinsku strategiju donosi nadležni organ lokalne samouprave, u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade i to za period od četiri godine. Pored opštinske strategije, nadležni organ lokalne samouprave donosi i godišnji plan ostvarivanja opštinske strategije kojim se definišu strateški ciljevi i planirane aktivnosti u oblastima koje su istraživanjem potreba prepoznate kao prioritetne.

Radi koordinacije, planiranja i sprovođenja omladinske politke, opštinske strategije, saradnje nadležnih organa opštine sa ostalim subjektima omladinske politike, opština može organizovati i posebnu organizacionu jedinicu za mlade (Kancelarija za mlade). Pored navedenog, opština obrazuje i Lokalni savjet za mlade kao nezavisno i savjetodavno tijelo koji čine predstavnici organa opštine nadležnog za omladinsku politiku, omladinskih organizacija, organizacija za mlade i drugih oblika organizovanja mladih, kao i stručnjaci za oblast omladinske politike.

Takođe, jedan od glavnih ciljeva Nacionalne strategije, ali i opštinskih strategija za mlade za kvalitetno sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou jeste i postojanje omladinskih klubova i centara kao ključnih infrastrukturnih mehanizama za unapređenje učešća mladih, razvoj životnih vještina, neformalno obrazovanje, interkulturalno učenje i socijalnu inkluziju. Ministarstvo sporta-Direktorat za mlade je zajedno sa partnerima otvorilo omladinske klubove u Pljevljima, Tivtu, Mojkovcu i Beranama. Na inicijativu mladih u saradnji sa biznis sektorom i opštinama otvoreni su omladinski klubovi i u Rožajama, Andrijevici, Nikšiću, Kotoru i na Cetinju.

U februaru 2017. godine Ministarstvo sporta, u saradnji sa Glavnim gradom i Sistemom Ujedinjenih nacija, otvorilo je i prvi Omladinski centar u Podgorici. Omladinski centar je prije svega servis za mlade. Prilagođen je svim mladima i predstavlja prostor u kome mladi stiču nova saznanja, predstavljaju produkte svog rada i realizuju različite aktivnosti. On je spona između mladih, sa jedne strane, i institucija (Vladinih i nevladinih) sa druge, odnosno programa i drugih mogućnosti koje su mladima na raspolaganju. Centar će biti mjesto za okupljanje mladih, kreativno izražavanje i promociju njihovog stvaralaštva, pristup informacijama, ali i mjesto za različite događaje, promocije, tribine, radionice, izložbe, performanse i druge aktivnosti koje će kreirati sami mladi.

Više informacija možete naći na veb sajtu Ministarstva sporta

 

Predstavljamo vam stranicu Infopoint Cetinje, prvi info servis koji će na jednom mjestu pružati informacije...
Hvala na povjerenju i druženju u prethodnoj godini. 😍 Sigurni smo da će nam godina...
Strategija za mlade 2017-2021 Crna Gora
Youth Strategy 2017-2021 Montenegro
* obavezno polje